Eureca Casemanagement &    Organisatieadvies
Aanpak
Op individueel niveau: Begeleiding van zieke medewerkers door of namens de werkgever, alle contacten en acties met deze medewerkers, de bedrijfsarts en andere dienstverleners die noodzakelijk zijn voor een snelle en blijvende re-integratie; Het aansturen van de bedrijfsarts en andere betrokken partijen rond het verzuim of de arbeidsongeschiktheid (‘helicopterview’); Inrichten en bewaken van het werkgeversdeel van het re-integratiedossier en bewaken van de wettelijk verplichte activiteiten, met behulp van een 'privacy-proof' en interactief volgsysteem; Verzorgen van het werkgeversdeel van WIA-aanvragen; Volgen van arbeidsongeschikte (ex-)werknemers en waar nodig kostenbeperkende maatregelen voorstellen en uitvoeren. Voorbeelden zijn het aanvragen van herbeoordelingen, onderzoeken van IVA-rechten en het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures; Het monitoren van medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan en die in het kader van de "modernisering ziektewet" (BeZAVa) aan u worden toegerekend; Offertes beoordelen van re-integratiebureaus en onderzoek welke bureau het beste aansluit bij het gevalsprobleem. Op organisatieniveau: In samenwerking met onze partners voor medische begeleiding (bedrijfsartsenzorg) invulling van de "maatwerkregeling" als alternatief voor de traditionele arbodienst; Toetsing van het huidige verzuim- en re-integratiebeleid aan actuele wettelijke verplichtingen en waar nodig inrichten van nieuw beleid. Hierbij wordt de actuele kennis van Wet- en regelgeving in de organisatie ingebracht, zoals de Wet Verbetering Poortwachter, de WIA, de WAO, de Ziektewet, de BeZAVa, etc.; Optimaliseren van uw ‘providerboog’, de kring van dienstverleners waar u gebruik van maakt, zoals uw arbodienstverlening, arbeidsdeskundige, mediator etc.;  Kostenbesparende maatregelen invoeren zoals bijvoorbeeld een standaard inventarisatie van een SFB-status bij nieuwe medewerkers of het inrichten van het proces rondom het verhalen van loonkosten op schuldige derde partijen; Beoordelen van juistheid van beschikkingen gedifferentieerde premie en/of uitkeringsdeclaraties van UWV; Het inrichten van processen en uitvoer geven aan de verplichtingen van het Eigen risico dragen voor de ziektewet en de WIA; Projectleiding, detachering en interim casemanagement Algemeen: In staat om een optimale kosten- en baten analyse te maken op dossier, afdeling of organisatieniveau; Regisseur over totale verzuim- en re-integratietrajecten met als doel het realiseren van schadelastbeheersing voor u als werkgever, uw werknemer en (eventueel) verzekeraar.
Welkom Visie Aanpak Teamwork Links Contact Voorwaarden Aanpak